SEDA
BET365
SEDA
BET365

줄거리

#크리스마스에 눈이 올까요?

어린시절 사랑하지만 슬픈 사건으로 인해 헤어질 수밖에 없었던 운명적인 두 남녀의 사랑을 그린 작품이다.

전체회차

출연진

 • Go Soo

  Cha Kang-jin

 • Han Ye-seul

  Han Ji-wan

 • Song Jong-ho

  Park Tae-joon

 • Kim Soo-hyun

  Cha Kang-jin (young)

 • Nam Ji-hyun

  Han Ji-wan (young)

 • Song Joong-ki

  Han Ji-yong

 • Cho Min-soo

  Cha Chun-hee

 • Cheon Ho-jin

  Han Joon-soo

 • Do Ji-han

  Park Jong-suk

 • Sun Woo-sun

  Lee Woo-jung

 • Kim Gi-bang

  Cha Boo-san

댓글 0개

profile_image